ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В случаите, когато дружеството се явява в качество на администратор на лични данни по предоставяне на услуги, то отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Какво е важно да знаете

Вие използвате Услугите без да е необходимо да бъдете идентифицирани като субект на данните от страна на администратора и при предоставяне на Услугата не се изисква допълнително да удостоверявате своята идентичност.

Дружеството използва предоставените от Вас данни само за целите на Услугата, предоставена съгласно тази политика и Общите условия за предоставяне на Услугата от Дружеството.

Дружеството не използва по никакъв начин предоставените от Вас данни с цел профилиране в описания в тази политика смисъл.

Данни които са необходими за предоставяне на Услугата и може да бъдат разглеждани като „лични данни“ по смисъла на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА са име, e-mail, телефон и IP адрес, в общия случай.

За целите на тази политика използваните термини и изрази ще имат следното значение:

– Сайтът GPT Interface (https://gpt-interface.com) е уебсайт, собственост на „Ай Ти Галакси” ЕООД, наричано ДРУЖЕСТВОТО, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в Общите условия;

– „Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа;

– „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта GPT Interface информационни услуги и ресурси;

– „Потребителско съдържание” е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на Дружеството с оглед то да бъде достъпно чрез уебсайта GPT Interface за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ;

– „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

– „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

– „ограничаване на обработването“ означава маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;

– „профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

– „псевдонимизация“ означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие, че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;

– „регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;

– „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

– „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

– „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно и публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на 4.5.2016 г. L 119/33 Официален вестник на Европейския съюз BG;

– „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

– „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

– „услуга на информационното общество“ означава услуга по смисъла на член 1, параграф 1, точка б) от Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета (1);

Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование „Ай Ти Галакси“ ЕООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ :206065163
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797, район Студентски, жк. „Мусагеница“ бл.91-Б, вх.В, ет.1, ап.50
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797, район Студентски, жк. „Мусагеница“ бл.91-Б, вх.В, ет.1, ап.50
 • Данни за кореспонденция: гр. София, 1797, район Студентски, жк. „Мусагеница“ бл.91-Б, вх.В, ет.1, ап.50
 • E-mail: info@gpt-interface.com
 • Телефон.: +359988962512

Информация относно оператор на лични данни

 • Наименование „СуперХостинг.БГ“ ООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
 • Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
 • E-mail: dpo@superhosting.bg
 • Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
 • Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон:02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Дружеството осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Дружеството събира и обработва Вашите лични данни единствено във връзка с предоставянето на услуги, съгласно общите условия, и по-конкретно въз основа на следното:
1. Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
2. Изпълнение на задълженията на Дружеството по сключеното споразумение с Вас;
3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;
4. За целите на легитимния интерес на Дружеството, във връзка с използването на нашите услуги, включително за следните цели:
4.1. Регистриране на потребител;
4.2. Абониране;
5. Защита на информационната сигурност;
6. Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
7. Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата и др.

Чл. 1. (2) Дружеството спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
2. Ограничение на целите на обработване;
3. Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
4. Точност и актуалност на данните;
5. Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
6. Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Обработвани и съхранявани данни от Дружеството, във връзка с предоставяне на Услугите.

Чл. 2. (1) Информация, която Вие предоставяте.
Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни от Дружеството. Във формите, чрез които се въвеждат данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.
1. Регистрация и профил
1.1. Име;
1.2. Фамилия;
1.3. Държава;
1.4. Град (населено място);
1.5. Адрес;
1.6. Пощенски код на населеното място;
1.7. e-mail за контакт;
1.8. Телефон за контакт;
1.9. Парола за достъп;
1.10. Съгласие с Общите условия;
1.11. Съгласие с настоящата политика.
2. Редактиране на профил.
2.1. Няма изискване за допълнителни данни, но има възможност за редактиране на подадените данни по т.1.
3. Изтриване на профил.
3.1. Няма изискване за допълнителни данни, изтриват се данните по т.1.
4. Можете да добавите данни за юридическо лице за издаване на фактура.

Чл. 2. (2) Автоматизирано съхранена информация.
1. Логове
1.1. В лог файлове запазваме IP адрес, дата, час и информационна единица която е манипулирана.
1.2. Лог файл запазваме при случаи свързани със сигурност, техническа поддръжка и развитие, за измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта и др, както и в случаите, в които това се изисква от закона.
1.3. В Сайта се използват следните логове:
1.3.1. При регистрация;
1.3.2. При вход;
1.3.3. При споделяне;
1.3.4. При изтриване на профил;
2. Бисквитки
2.1. За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити при вход в профил.
2.2. Приемане на настоящата политиката и Общите условия за предоставяне на Услугата.
2.3. Бисквитки също се ползват за управление на рекламни банери, без те да бъдат асоциирани към потребителски акаунти.
2.4. В използваните от Администратора бисквитки (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на Потребителя като физическо лице.
2.5. Бисквитки могат да бъдат инсталирани и от трети лица, с цел рекламиране на стоки и услуги, които могат да представляват интерес за Вас по време на Вашето посещение на сайта и другите сайтове. Администраторът няма достъп до или контрол върху използването на тези бисквитки. Тези кукита също събират информация за начина на ползване на Сайта, като например кой сайт Ви е препратил към Сайта, кои интернет страници сте посетили в сайта, информация за посещенията Ви в други сайтове, но не събират информация като имена, електронен пощенски адрес, друга информация за контакти или други лични данни, които биха могли да дадат възможност на трето лице да Ви идентифицира или да се свърже с Вас.
2.6. Администраторът използва системи за анализ, свързани с различни search engine интернет реализации. Google Analytics е услуга за интернет анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва конкретна бисквитка, която се съхранява на компютъра Ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация, с цел оценка на ползването на сайта ни, изготвяне на справки относно активността на сайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ. Информация за употребата на бисквитки от тяхна страна може да намерите в техния сайт ( https://www.google.com/policies/privacy/ ).
2.7. Вие имате право по всяко време да забраните и/или да изтриете бисквитките на Вашето устройство. За повече информация моля, обърнете се към раздел „Помощ” на Вашия браузър.

Чл. 3. (1) Срок на съхранение.
1. Данни които Вие ни предоставяте:
1.1. При регистрация, ги съхраняваме неограничено, до момента в който не бъде изтрит профила;
2. Данни които събираме автоматично:
2.1. Лог файлове
2.1.1. Регистрация – до една година след като информационната единица бъде изтрита;
2.1.2. Вход – до една година след като информационната единица бъде изтрита;
2.1.3. Споделяне– до една година след като информационната единица бъде изтрита;
2.2. Бисквитки
2.2.1. За сесията в рамките на сесията или до натискане на бутон „Изход“;
2.2.2. За деклариране приемането на тази политика и Общите условия, до максималният период определен от настройките на Вашия браузър.

Чл. 4. (1) Резервност (Backup).
С цел подсигуряване на надеждността на Услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

Чл. 5. (1) Предоставяне на информация на трети лица.
Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.
Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи:

 • когато това е предвидено в закон;
 • ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган;
 • когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Дружеството и/или други потребители на Услугите.
Чл. 6. (1) Право на информираност.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

Чл. 7. (1) Право на коригиране.
Вие имате право и възможност да коригирате всички данни които сте предоставили, в случай, че те са непълни или неточни. Вие имате възможност да коригирате данните които сте ни предоставили, по всяко време през Вашия профил.

Чл. 8. (1) Право на изтриване.
Вие имате право и възможност да изтриете всички данни и съдържание, което сте предоставили съгласно Чл. 2. (1).
1. Изтриване на профил – необходимо е да влезнете във Вашия профил, с потребителско име и паролата която сте определили при регистрацията. С натискане на бутона „изтрий“, ще бъдат изтрити всички данни които сте предоставили при регистрирането и комуникация с моделите, с изключение на лог файловете описани в чл.2  и данните за извършени плащания, ако има такива.
След закриване на профил всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона:

 • за период до 1 /една/ година се съхраняват логове с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите;
 • за период до 5 /пет/ години се съхраняват данни за извършени плащания за закупуване на абонаменти.

Данните се заличават след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

Чл. 8. (2) Контрол на бисквитите в браузъра.
В случай, че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.

Чл. 9. (1) Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

Чл. 10. (1) Точност на информацията.
Дружеството не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на лицата, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.