Общи условия за GPT Interface

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА
GPT Interface

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните информационни услуги и ресурси посредством уебсайта GPT Interface („Общи условия”) и урежда отношенията между GPT Interface и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта GPT Interface информационни услуги и ресурси.

I. ДЕФИНИЦИИ

1. При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази ще имат следното значение:
а. „Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
б. Сайтът GPT Interface (https://gpt-interface.com) е уебсайт, собственост на „Ай Ти Галакси“ ЕООД, наричано ДРУЖЕСТВОТО, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.
в. „Електронна препратка“ е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
г. „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
д. „Интернет страница“ е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
е. „Информационна система“ е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
ж. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта GPT Interface информационни услуги и ресурси.
з. „Потребителско съдържание” е всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на Дружеството с оглед то да бъде достъпно чрез уебсайта GPT Interface за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
и. „Сървър“ е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
к. „Уебсайт“ е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2. ДРУЖЕСТВОТО чрез уебсайта GPT Interface предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („услугите”), при стриктно спазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените в тези Общи условия изисквания.
3. Услугите на уебсайта GPT Interface се предоставят след регистрация.

III. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

4. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на уебсайта GPT Interface.
5. Текстът на настоящите общи условия е достъпен в интернет на интернет страница с адрес https://gpt-interface.com/bg/obsthi-usloviya/ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите общи условия, е разположена на всяка страница от уебсайта GPT Interface. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на уебсайта GPT Interface, включително с отварянето на интернет страница от уебсайта GPT Interface, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на уебсайта GPT Interface, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
6. Влизайки в сайта, Вие ДЕКЛАРИРАТЕ СЛЕДНОТО:
а. Прочетох и се съгласявам с Условията за ползване на GPT Interface.
б. GPT Interface не носи отговорност за съдържанието на получените отговори от моделите или нанесени вреди на трети лица в следствие на публикувани (споделени) кореспонденции между потребителите и моделите.
в. GPT Interface има единствено информационен характер.
г. Декларирате, че доброволно приемате разглеждането на тази страница.
д. Използвате GPT Interface на своя отговорност и по свое желание.
е. След влизането си в този сайт, Вие носите отговорност за евентуални морални и материални щети , причинени от Вас или на Вас.

IV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

7. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Дружеството. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните услуги, както и при изменение в икономическите условия.
8. При извършване на промени в Общите условия, Дружеството довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛЯ извършените промени чрез публикуването им на уебсайта GPT Interface. Дружеството предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.
9. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Заявяването от страна на ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Дружеството за ползване на услугите, предоставяни чрез уебсайта GPT Interface, при което Дружеството има право да изтрие от сървърите си цялото разположено от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание.

V. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОФИЛ НА ОБЯВАТА

10. При регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва парола за достъп до неговия потребителски профил.
11. Паролата представлява код от букви и/или цифри, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира като потребител в GPT Interface. Дружеството не проверява и не носи отговорност за истинността на паролата, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Дружеството в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползване на предоставяните от Дружеството услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.
14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез уебсайта GPT Interface , при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Дружеството.
15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разполага (upload) на сървъра на Дружеството, потребителско съдържание, върху което е носител на авторски права или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.
16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от GPT Interface услуги да не зарежда, разполага на сървър на Дружеството и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота;
в. с порнографско съдържание;
г. съдържащи прояви на неуважение към училищни правила, унищожаване или повреждане на училищно и друго публично имущество;
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
к. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
л. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
м. съдържащи информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
н. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
о. с лошо качество и неясно съдържание.
17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от GPT Interface услуги:
а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
б. да уведомява незабавно Дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
г. при констатиране на повредени файлове своевременно да уведоми Дружеството за отстраняването им;
д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание („pop-up“-ове, „blind links“ и други подобни).
18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от Дружеството на уебсайта GPT Interface с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта в нарушение на настоящите Общи условия, включително ограничаващи начините на ползване или копирането на Потребителско съдържание.
19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Дружеството услуги, като Дружеството има право да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.
20. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на уебсайта GPT Interface  за ползване, при ползване на нормалната функционалност на сайта.
21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява достъп до Потребителско съдържание или всякакво друго съдържание, публикувано на уебсайта GPT Interface, чрез каквато и да е друга технология или средства различни от технологиите и средствата, предоставени от уебсайта GPT Interface и реализирани чрез нормалната функционалност на сайта.
22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да използва материали от сайта без изричното съгласие на собственика им.
23. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да дистрибутира каквито и да било материали защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация без изричното съгласие от притежателя на тези материали.
24. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да предава информация, която е обидна, неприлична, заплашителна, нападателна, расово ориентирана, незаконни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие към другата страна. Моля, уведомете ни ако установите нарушаване на тези условия.
25. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ преди да публикува текстов, снимков, аудио или видео материал във GPT Interface трябва да прочете и да се съгласи с условията на това споразумение за съдържание, което се прилага за всички файлове публикувани от него по всяко време.
26. С изпращането на какъвто и да е файл към GPT Interface ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да спазва ограниченията и изискванията, че всички материали отговарят напълно на Условията за ползване GPT Interface. Заедно с безусловното прилагане на гореспоменатите правила, ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че услугата GPT Interface е предназначена за публикуване и споделяне на материали от личен характер, които:
а. са направени от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
б. представляват анимация или художествени произведения, създадени от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
в. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има права за използването на материалите.
27. В тази връзка ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да не публикува никакви други файлове освен описаните в предходната точка.
28. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да не публикува материали, които нарушават или подлежат на регулация от авторско право, търговска марка, публикация, нарушаващи лична неприкосновеност или каквито и да е други права на трети лица; както и да не предприема никакви действия относно заобикаляне на методите за контрол на съдържанието, които Дружеството може да употреби.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

29. Дружеството се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.
30. Дружеството няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите.
31. Дружеството няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.
32. В съответствие с изискванията на действащото законодателство Дружеството съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на Дружеството, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Дружеството или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
33. Дружеството има правото да поставя на всяка от страниците на уебсайта GPT Interface, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Дружеството или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Дружеството. Дружеството не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на услугите на уебсайта GPT Interface, както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.
34. Дружеството има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Дружеството.
35. Дружеството има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.
36. Дружеството има право по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите, както и достъпа на други потребители до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на Дружеството, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на законодателството, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

37. С разполагането на всеки видеоматериал, аудио, изображение, текст или друг материал (Потребителско съдържание) на уебсайта GPT Interface, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на Дружеството неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).
38. Правото по предходната точка се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на Дружеството, както и за разумен срок след премахване или изтриването му. Предоставеното право на Дружеството включва правото да използва Потребителското съдържание за нуждите на промотиране или реклама на Дружеството и уебсайта GPT Interface в други медии и/или в преработен вид, включително правото да сублицензира ползването на Потребителското съдържание на други медии във връзка с развиването на дейността на Дружеството. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на авторски права или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да сублицензира ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица. В допълнение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено в разполаганото от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването на съответния материал на уебсайта GPT Interface.
39. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта GPT Interface, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и предоставя на всички останали потребители на Услугите, неизключителното право на достъп до публикуваните материали, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят).
40. Правото по предходната точка се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на Дружеството, както и за разумен срок след премахване или изтриването му.
41. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на Дружеството, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което му е станало достъпно при ползването на Услугите.
42. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на GPT Interface, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.
43. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от потребителите на сайта, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на Дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Дружеството и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
44. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми Дружеството в писмена форма. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала (точно URL), за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. Дружеството по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

IX. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

45. Дружеството полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Дружеството не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от Дружеството умишлено или при проявена груба небрежност.
46. Дружеството не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите. Освен това, Дружеството не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез уебсайта GPT Interface.
47. Дружеството не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Дружеството, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
48. Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Дружеството, проблеми дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Дружеството.
49. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
50. Дружеството не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез уебсайта GPT Interface.
51. Страните приемат, че Дружеството не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Дружеството с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.
52. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до уебсайта GPT Interface, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Дружеството грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Дружеството за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
53. Дружеството не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от Дружеството, независимо дали е дало или не съгласие за това.
54. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на страниците към които водят линкове публикувани на тази страница, както и за произтичащи материални и морални вреди за Потребителите или трети лица, настъпили в следствие на използване на публикуваните в GPT Interface линкове.

X. ПРАВА НА ДРУЖЕСТВОТО В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

55. Дружеството има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на уебсайта GPT Interface от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица; да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на Дружеството, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.
56. При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано Потребителско съдържание на уебсайта GPT Interface нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши право на интелектуална собственост на Дружеството, Дружеството има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, Дружеството има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.
57. Дружеството има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до профила на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на Дружеството ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. В тези случаи Дружеството има право да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен.
58. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на уебсайта GPT Interface от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Дружеството има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.
59. В горните случаи Дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

XI. ПЛАТЕНИ УСЛУГИ

60. Използването на GPT Interface изисква заплатен абонаментен план.
61. Дружеството предоставя услугите срещу заплащане, съгласно своята тарифа публикувана на адрес:
https://gpt-interface.com/bg/#prices.

62. Всеки абонаментен план е валиден за определен период, който започва от момента на извършване на плащането.
63. GPT Interface не носи отговорност в случай на липса на валиден API ключ от страна на потребителите. Времето на абонамента продължава да тече, независимо от наличието на API ключ.   

XII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

64. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети Дружеството и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Дружеството Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.
65. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети Дружеството за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
66. Задълженията на лицата продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

XIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

67. Дружеството има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, населено място, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на уебсайта GPT Interface. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.
68. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ чрез своята парола има право на достъп до своя профил, където може да поправя и актуализира своите данни, съхранявани от Дружеството.
69. Дружеството полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
70. Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
71. В процесеа на регистрация, Дружеството ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
72. Дружеството събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Дружеството. Описаните цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Дружеството.
73. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.
74. Дружеството се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а. това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б. това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на Дружеството;
в. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г. информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Дружеството за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
д. други посочени в закона случаи.
75. При използване на уебсайта GPT Interface , Дружеството има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на Дружеството във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на Дружеството и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от уебсайта GPT Interface, времето прекарано на нея и др. В допълнение, Дружеството съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
76. Дружеството има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

77. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а. преустановяване на дейността на Дружеството или прекратяване на поддържането на уебсайта GPT Interface;
б. взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в. други предвидени в закона случаи.
78. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Дружеството има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Услугите и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора Дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на Дружеството, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

79. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в уебсайта GPT Interface и други подобни.
80. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Дружеството е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на Дружеството. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.
81. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Дружеството, дори ако не е било получено.
82. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
83. Уебсайтът GPT Interface се поддържа от Дружеството посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. Дружеството не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на уебсайта GPT Interface извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.
84. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
85. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

НЕСПАЗВАНЕТО НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ОСВЕН ДО ЗАКОНОВИ САНКЦИИ, ДО ИЗТРИВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО, КОЕТО СТЕ ПУБЛИКУВАЛИ ВЪВ GPT Interface С ИЛИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЯВАНЕ, ПО БЛАГОРАЗУМНА ПРЕЦЕНКА ОТ СТРАНА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на Дружеството от 01.09.2023 г. и влизат в сила от момента на тяхното публикуване.